Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van Merk Bolwerk®. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Merk Bolwerk®.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, vervaardigde producten, verleende diensten en gesloten overeenkomsten met Merk Bolwerk®. 2. Door ondertekening van de offerte en/of overeenkomst of akkoord cq goedkeuring via e-mail verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Merk Bolwerk® en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Door ondertekening van de offerte, overeenkomst of akkoord cq goedkeuring via e-mail wordt er een opdracht gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden.

4. De Opdrachtgever is gerechtigd de offerte of overeenkomst na ondertekening of akkoord cq goedkeuring via e-mail schriftelijk te annuleren binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening, eventueel verrichte werkzaamheden worden in rekening gebracht.

5. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Merk Bolwerk® en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. De door Merk Bolwerk® gemaakte offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Merk Bolwerk® is slechts aan de offertes en aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Merk Bolwerk® wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Merk Bolwerk® zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Merk Bolwerk® niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Merk Bolwerk® kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Bij aanvang van grote projecten waaruit blijkt dat Merk Bolwerk® moet voorinvesteren wordt gevraagd om een aanbetaling te doen of wordt tijdens het project periodiek bedragen in rekening gebracht.

3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 21 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Merk Bolwerk® aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

4. Betaling van het factuurbedrag in termijnen dient voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van de opdracht, schriftelijk te zijn overeengekomen met de Opdrachtgever.

5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Merk Bolwerk® van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

6. Indien er prijswijzigingen voorkomen betreft grondstoffen voor producten, geleverd door leveranciers in opdracht van Merk Bolwerk®, zal tijdens of na de offertetermijn of tijdens uitvoering van een opdracht, de eventuele minder- of meerkosten tijdig worden gecommuniceerd.

7. Merk Bolwerk® heeft het recht, indien noodzakelijk, werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8. Facturering van verleende diensten en/of vervaardigde producten door Merk Bolwerk® vindt plaats na uitvoering en levering van de in de overeenkomst omschreven opdracht. Termijnbetaling is alleen mogelijk en van toepassing op werkzaamheden van Merk Bolwerk®, bij een bedrag vanaf € 500,– en wordt in de overeenkomst omschreven.

9. Kosten van verleende diensten en/of vervaardigde producten door leveranciers die in opdracht van Merk Bolwerk® werken worden gefactureerd, betaling van het factuurbedrag dient maximaal 21 dagen na factuurdatum te geschieden.

10. Kosten voor merkonderzoek, merkregistratie en domeinnaamregistratie zijn voor rekening van de Opdrachtgever en komen tevens op naam te staan van de Opdrachtgever of anders overeengekomen.

11. Betaling van 100% van de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en na uitvoering en levering van de in de overeenkomst omschreven opdracht.

12. Na facturatie wordt in de overeenkomst omschreven opdracht als volledig beschouwd.

13. Veranderingen of correcties na levering worden overeenkomstig vastgestelde prijzen uitgevoerd en worden vooraf gecommuniceerd en apart gefactureerd.

14. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

15. De ondertekenaar van een offerte of overeenkomst is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte of overeenkomst ondertekend heeft of akkoord cq goedkeuring via e-mail heeft gegeven.

16. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeen- gekomen termijn(en) betaalt, wordt er een eenmalige herinnering verstuurd. Indien de verschuldigde bedragen 14 dagen na herinnering niet is betaald worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25,–

17. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur of termijnbetaling(en) dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is een wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag en zal door Merk Bolwerk® doorberekend worden.

18. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

19. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

Indien van toepassing worden deze voorwaarden in de overeenkomst apart opgenomen.

Artikel 6. Hosting en domeinnaam

Voor de betaling van het aanvragen van een domeinnaam en hosting dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen. De domeinnaam komt op naam van de Opdrachtgever te staan of anders overeengekomen.

Artikel 7. Merkonderzoek en merkregistratie

Voor de betaling van het aanvragen van een merkonderzoek en merkregistratie dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen. De registratie komt op naam van de Opdrachtgever te staan.

Artikel 8. Verplichtingen van Merk Bolwerk®

1. Levering van gerealiseerde opdrachten zodra de factuur is betaald door de Opdrachtgever, of na een eerste termijnbetaling of anders schriftelijk overeengekomen.

2. Merk Bolwerk® verplicht zich minstens vijf jaren vervaardigd en gerealiseerde opdrachten te archiveren.

3. Merk Bolwerk® verplicht op afroep complete bestanden of onderdelen daarvan aan te bieden. Eventuele kosten met betrekking tot het gereed maken voor verzending komen voor kosten van de Opdrachtgever.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

1. Merk Bolwerk® zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken in de overeenkomst.

2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een andere partij zal Merk Bolwerk® steeds gerechtigd zijn deze te vervangen door een ander met dezelfde kwalificaties.

 

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Merk Bolwerk® aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdracht- gever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Merk Bolwerk® worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Merk Bolwerk® zijn verstrekt, heeft Merk Bolwerk® het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. Merk Bolwerk® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Merk Bolwerk® kenbaar behoorde te zijn.

5. Merk Bolwerk® zal diensten verlenen en/of producten vervaardigen binnen de in de offerte of overeenkomst aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte of overeenkomst zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6. Opdrachtgever vrijwaart Merk Bolwerk® voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 10. Wijzigingen en meerwerk

1. Indien Merk Bolwerk® op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Merk Bolwerk® worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Merk Bolwerk®. Merk Bolwerk® is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Merk Bolwerk® Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na aanlevering van eventueel een proefontwerp volgt na instemming van de Opdrachtgever de ondertekening van de offerte of overeenkomst.

Artikel 11. Duur en beëindiging

1. Merk Bolwerk® kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Merk Bolwerk® gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

2. Merk Bolwerk® heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Merk Bolwerk® niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Merk Bolwerk® zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Merk Bolwerk® kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Artikel 12. Levering en levertijd 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever of leverancier, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden. 2. De levertijd wordt bij opdracht aangegeven. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet.

Artikel 13. Copyright

1. Alle door Merk Bolwerk® vervaardigd en gerealiseerde concepten, ontwerpen, drukwerkbestanden, websites of andere communicatiemiddelen worden op verzoek aan Opdrachtgever overhandigd en worden eigendom van de Opdrachtgever, nadat het volledige factuurbedrag is voldaan. Indien aan deze handelingen kosten verbonden zijn worden deze, los van de overeenkomst, vooraf gecommuniceerd en apart doorberekend.

2. Alle door Merk Bolwerk® ontwikkelde communicatiemiddelen kunnen door Merk Bolwerk® voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

3. Door onduidelijkheden in de wetgeving blijft er ruimte voor eigen interpretatie en invulling van ideeën. Het kan dus voorkomen dat, ondanks grote zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een eigenaar toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In dit geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Merk Bolwerk® en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten. Opdrachtgever geeft altijd na controle van een laatste (druk)proef zijn goed- keuring en is daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering en het resultaat.

2. De aansprakelijkheid van Merk Bolwerk® zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 15. Overmacht

1. In geval van overmacht is Merk Bolwerk® gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. Merk Bolwerk® is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant, leveranciers of anderen waarop Merk Bolwerk® geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 16. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. Merk Bolwerk® kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeen- komsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Merk Bolwerk® heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17. Derden

1. Merk Bolwerk® is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden, indien mogelijk tijdig gecommuniceerd, door Merk Bolwerk® doorgevoerd.

2. Merk Bolwerk® is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant of merkonderzoek en merkregistratie of andere werkzaamheden van leveranciers.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.

2. De door Merk Bolwerk® vervaardigd en gerealiseerde concepten, ontwerpen, drukwerkbestanden, websites of andere communicatiemiddelen zijn en blijven na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever.

3. Door Merk Bolwerk® of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Merk Bolwerk® en/of leverancier.

Artikel 19. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door Merk Bolwerk® slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een bezoekersteller, domeinnaam en hosting en zoekfunctie te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.

2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluids- materiaal blijven vertrouwelijk. Merk Bolwerk® verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met u tot mooie prestaties kunnen komen.

© Copyright - MerkBolwerk® reclame ontwerpstudio | concept en realisatie.